Melao ya Rona ya Boitshwaro

Mongwe le mongwe wa rona o laelwa go itshwara go dumalana le Ditekanyetso tsa rona, Melao ya Boitshwaro (Melao), dipholisi le molao, go sa kgathalesege seabe kgotsa lefelo. Ga go na ba seno se sa direng mo go bone.

Melao ya Rona e le mo tiragatsong

Melao ya Rona e dira mo dithuong tsa rona tsa bodirelo le kgwebo ya mebaraka.

PAPATSO

Utlwa go tswa go baeteledipele mo kgwebong ya rona ya papatso.
Lebelela Filimi

INTASETERI

Utlwa go tswa go baeteledipele mo kgwebong ya rona ya intaseteri.
Lebelela Filimi